بـازرگــانــی طــلوع ، اسپانسر رسمــی چـهاردهمـین نمایشـگاه بیـن المـللی صـنعت سـاختمان

 

ســالن 6 ،روبـروی درب اصــلی محل دايمی نـمایـشگاههای بـین المــللی تــهران

  زمان نمایشگاه :یكشنبه19 مرداد الی 22 مرداد 1393

آدرس غرفه:سالن 6 مقابل درب اصلی ساعت بازدید:ساعت 9 صبح تا 16 مكان:محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران